Amb aquest reportatge volem conscienciar els joves sobre un tema molt important com és la contaminació ambiental. Aquesta ens afecta a tothom, no només a les generacions d’ara, sinó també a les generacions futures.

Informació sobre contaminació ambiental:

La contaminació és la impregnació de l’aire, l’aigua o el sòl amb productes que afecten la salut de l’home, la qualitat de vida i el funcionament natural dels ecosistemes. Sobre la contaminació de l’atmosfera per emissions industrials, incineradores, motors de combustió interna i altres fonts hi ha molta contaminació i també la contaminació de l’aigua, els rius, els llacs i els mars per residus domèstics, urbans, nuclears i industrials.

Com es produeix la Contaminació Atmosfèrica?

La contaminació de l’atmosfera es produeix per residus o productes secundaris com gasosos, sòlids o líquids, que poden posar en perill la salut de l’home i la salut i benestar de les plantes i animals, atacar diferents materials, reduir la visibilitat o produir olors desagradables. Un dels contaminant que és un perill tot i ser natural no vol dir que no contamini, com ara el radó, que és un subproducte de la desintegració radioactiva de minerals d’urani continguts en certs tipus de roca, és considerat un risc important per a la salut, el radó es filtra en els soterranis de les cases construïdes sobre ella. Amb un nivell suficientment elevat de radó pot produir càncer de pulmó.

Meteorologia i efectes sobre la salut:

La concentració dels contaminants es redueix al dispersar-se aquests en l’atmosfera, procés que depèn de factors climatològics com la temperatura, la velocitat del vent, el moviment de sistemes d’altes i baixes pressions i la interacció d’aquests amb la topografia local, per exemple les muntanyes i valls. La temperatura sol decréixer amb l’altitud, però quan una capa d’aire fred s’assenta sota una capa d’aire calent produint una inversió tèrmica, la barreja atmosfèrica s’alenteix i els contaminants s’acumulen prop del sòl. Les inversions poden ser duradores sota un sistema estacionari d’altes pressions unit a una baixa velocitat del vent.

Hi ha contaminació als Pirineus?

Hi ha pobles molt allunyats de les gran ciutats que presenten uníndex de contaminació atmosfèrica molt elevat. Aquest fenomen s’explica a causa del vent. L’aire dispersa aquests contaminants i els transporta quilometres i quilometres lluny, pel fet que hi ha moviments aeris que els transporta a llocs impensable com ara els Pirineus. Això es pot comprovar amb els filtres d’aire que estan col·locats en llocs estratègics i que després organismes dependents de la conselleria del medi ambient en fan un seguiment científic.

Radiacions produïdes per la contaminació:

Tant les radiacions ionitzants com les no ionitzants poden produir efectes aguts o crònics sobre la salut en relació amb la dosi rebuda. A l’actualitat, no es coneixen els efectes de les radiacions no-ionitzants en dosis baixes. Les dosis altes de radiació ionitzant produeixen malalties agudes d’una banda, i efectes retardats, com el càncer, per un altre. Els treballadors que per la seva ocupació s’exposen a radiació amb raigs X o material radioactiu constitueixen la població de risc. Encara que no es coneixen amb detall els problemes relacionats amb les radiacions ionitzants a baixes dosis, s’ha demostrat l’existència d’alteracions cromosòmiques en els treballadors de les drassanes industrials.

Agents físics de la contaminació:

Els principals agents físics són els traumatismes i el soroll. Els traumatismes ocorreguts en el lloc de treball es poden prevenir en la majoria dels casos, el soroll en el medi laboral és una de les principals causes d’incapacitat ocupacional ja que provoca la pèrdua d’audició o la sordesa permanent.

Formes de malaltia ambiental:

Les malalties ambientals poden afectar qualsevol sistema de l’organisme. Depenent de com penetri l’agent en l’organisme, es metabolitzi o s’excreti, la malaltia es manifestarà d’una o altra manera. La pell, pulmons, ronyons, fetge o sistema nerviós són assolits per múltiples agents en diverses circumstàncies. Molts d’aquests agents ambientals són perillosos per la seva capacitat d’induir càncer, anomalies congènites o avortaments espontanis (si el fetus és exposat a ells), i mutacions en les cèl·lules germinals. Aquest últim mecanisme implica la capacitat de certs agents ambientals de produir malalties genètiques en la següent generació.

Depenent de la dosi rebuda, les malalties produïdes pels agents ambientals poden ser lleus o greus, i transitòries o cròniques. Mentre alguns d’aquests processos es manifesten immediatament després de l’exposició, altres tenen un període de latència variable. En el cas del càncer induït per agents ambientals, per exemple, aquest període de latència oscil·la entre els 15 i els 30 anys. Els processos que es manifesten immediatament després de l’exposició a un agent tòxic concret s’atribueix a aquesta exposició ambiental o ocupacional, però quan no hi ha una relació temporal tan directa, no s’arriba a identificar en moltes ocasions la causa, ja que el quadre clínic no sol ser bastant específic. A això se suma el que diferents causes, ambientals o no, poden donar lloc a aquest procés. En aquestes circumstàncies els estudis epidemiològics de la població exposada són de gran ajuda per relacionar aquesta exposició amb el quadre clínic que produeix.

 

 

 

Hi ha contaminació a l’aigua?

Ja sabem que l’aigua és un compost totalment necessari i imprescindible per a la vida, per tant, serà un medi sobre el que haurem de tenir molta cura. Podem actuar sobre l’aigua de dues maneres: modificant la seva dinàmica natural o contaminant-la. Els principals impactes sobre la dinàmica de l’aigua són: la construcció d’embassaments, les canalitzacions, els transvasaments i la sobreexplotació d’aqüífers. Tots aquests són problemes importants que hauran de ser tractats en altre moment, ja que en aquesta pàgina ens centrarem en la contaminació. Entenem con a contaminació de l’aigua una alteració negativa en la qualitat d’aquest compost; alteració deguda bàsicament (o totalment) a l’activitat humana, ja sigui de forma directa o indirecta. Amb aquesta alteració el que es fa es reduir els possibles usos de l’aigua.

Si tenim present que les activitats humanes dificulten el desenvolupament natural i normal del cicle de l’aigua que representa el procés natural de depuració de les aigües, el que obtenim és un lent i constant deteriorament de la qualitat natural que tenen i, per tant, disminueix la qualitat de l’aigua utilitzable. Bàsicament podem parlar de dos tipus de contaminació: la difusa i la puntual o localitzada.

Tota contaminació es produeix a partir d’uns focus o fonts contaminants que, deixant a part les fonts normals (degudes a mineralitzacions, surgències d’aigües, ...), poden ser a causa d'activitats. Tinguem consciència de tot plegat per poder canviar les coses i viure en un món molt millor, si no perfecte.

Oris Guerrero, 4t ESO