INTRODUCCIÓ

He escollit realitzar el Treball de Recerca sobre un tema d’Història de l’art perquè respon a un dels meus principals interessos. A més, des del meu punt de vista, l’art és una matèria imprescindible i en el batxillerat científic tenim aquesta mancança, de manera que el treball és una aproximació per suplir aquest buit.

Ja fa temps que a nivell extraescolar em dedico a belles arts, conseqüentment, sé que la millor manera de conèixer un quadre és pintant-lo un mateix. La finalitat de la rèplica de l’obra és, doncs, treballar en una part de recerca i no només centrar-nos en aspectes bibliogràfics, de manera que puguem fer una aportació personal al treball. Aquesta recerca consisteix en arribar a conèixer amb més profunditat l’obra, poder observar detalls que a simple vista se’ns escaparien o que amb el típic anàlisi pictòric no podríem desxifrar. Com més temps passem davant d’una obra, intentant que la rèplica s’assembli el màxim possible a la original, més detalls podrem extreure. Podrem estudiar els diferents passos que realitza l’autor en la creació d’aquesta obra, de manera que podrem entendre la seva composició.

Per altra banda, gràcies a un estudi previ de la vida i les diferents etapes artístiques de l’autor, serem capaços de comparar l’obra amb quadres anteriors i treure’n conclusions que ens permetin veure altres significats de l’obra.

No obstant, la hipòtesi de trobar un significat a un punt concret de l’obra no sempre és possible, de manera que aquest pot ser una de les dificultats que ens podrem trobar al llarg del treball. Durant el procés de realització del treball he tingut altres inconvenients, com per exemple el fet de no cursar història de l’art. Com que faig el batxillerat científic la professora d’història de l’art i tutora d’aquest treball em va haver d’ensenyar les pautes per l’anàlisi de l’obra. També vaig requerir l’ajuda de la professora de matemàtiques per l’anàlisi matemàtic de l’obra, ja que em va explicar els fonaments de la llei àuria i la llei dels dos terços.

La metodologia seguida per realitzar el treball va ser, en primer lloc, escollir el quadre a estudiar. Calia tenir en compte que l’obra havia de ser relativament fàcil per poder fer la còpia. En un principi, varem buscar autors importants a escala mundial com Van Gogh o Da Vinci, però aleshores ens vam adonar del gran patrimoni que tenim a casa nostra i que val la pena conèixer més a fons: El Greco, Velázquez, Goya, Sorolla; i encara més propers com Dalí o Picasso. Finalment, varem declinar-nos per una obra de Picasso perquè tenim a Barcelona el Museu Picasso, una gran font d’informació amb un biblioteca íntegrament de l’autor i perquè aquest és un autor fàcil d’imitar, sobretot en les composicions cubistes. Entre totes les obres de Picasso hem escollit El somni perquè des del primer momentens va atreure. La placidesa i la dolcesa de l’obra ens va commoure.

El somni sembla una obra simple, però he après que l’art per l’art no existeix, sempre hi ha significats i històries fantàstiques darrera d’una obra i crec que El somni n’amaga moltes d’interessants. Per poder entendre aquests significats caldrà dur a terme un treball d’investigació, en el qual pretenem aplicar diverses matèries com matemàtiques, en l’anàlisi de l’obra i l’aplicació de la llei àurea; química, per obtenir la composició de colors; història, per poder classificar l’obra en el context polític, social i econòmic adequat; idiomes comel castellà, anglès i algun cas excepcionalment l’alemany per traduir fonts d’informació en aquests idiomes. També caldrà seguir el procés tecnològic per la creació del bastidor i, la filosofia per trobar significats de l’obra en relació amb l’art i per l’estudi grafològic de la firma de l’autor.

Seguidament, quan ja teníem l’obra que volíem estudiar, vam organitzar tots els punts que volíem analitzar i vam concloure que necessitàvem conèixer amb profunditat la vida i obra de l’autor. Per això vam recollir en la Biblioteca Torres i Bages, en el Museu Picasso i en col·leccions particulars diferents llibres i catàlegs de Picasso. També vam estudiar un DVD on s’analitzen en detall les obres més importants de cada període de l’autor. Per aquesta tasca va ser necessari anar tres vegades a Barcelona i passar moltes tardes de dissabte a la biblioteca; a part de les hores de recerca a casa. Per anar a Barcelona vaig haver d’informar-me dels diferents transports públics i els horaris d’aquests, ja que no visc a Vilafranca mateix i calia que em portessin. Una altra dificultat va ser que molts dels llibres de la biblioteca no es poden prendre en préstec i vaig haver de fer fotocòpies. A més, la majoria dels llibres necessaris per realitzar aquest treball eren en anglès, francès i fins i tot en alemany. Vaig tenir especial dificultat per traduir la informació en francès i en alemany perquè són llengües que domino molt poc.

Per conèixer amb més profunditat la vida de l’autor en el punt 4 hem fet un petit recull de les mullers i les companyes que va tenir al llarg de la seva vida. Només hem considerat les més rellevants. Separem aquestes relacions en les que va tenir abans de Marie Thérèse, fem un estudi més detallat de la relació amb M. Thérèse, i finalment un recull de les relacions de després d’aquesta.

Seguidament vam intentar investigar fins a quin punt la petjada d’un autor tan important com Picasso queda en altres artistes. Hem fet una breu descripció d’alguns artistes que es veuen influenciats per Picasso, però en aquest apartat ens hem centrat en un autor, Enrique Asensi Vivó, escultor i pintor. Per arribar a saber fins a quin punt aquest és influenciat per Picasso li varem fer una entrevista.

Després de reunir informació sobre la vida, obra i petjada de l’autor calia reunir informació sobre l’obra. En el següent apartat contextualitzem l’obra des del punt de vista històric, polític i social i la situem en un moment concret de la vida de Picasso, en aquest cas casat amb Olga però amb una relació amb Marie Thérèse.

Quan ja teníem una base completa sobre l’autor i el quadre vam passar a l’anàlisi estricte de l’obra. Aquest anàlisi està dividit en diferents estudis. Primer de tot fem una descripció dels materials i la tècnica amb els que es va crear el quadre Posteriorment definim amb detall l’estil de la obra, el Cubisme curvilini altrament conegut com a pintura vitrall. En un apartat ens dediquem a l’estudi de la composició de l’obra i en un altre a l’estudi de la firma de l’autor en aquest quadre. En l’anàlisi de la firma ens varem adonar de que el llenguatge en grafologia és una mica complex, per això va ser necessari llegir una guia sobre com fer l’anàlisi d’una firma i adjuntar notes al peu de pàgina com a aclariment a aquest vocabulari.

També estudiem la figura humana que apareix en aquesta obra i els espais i plans de que consta. Dediquem un punt a l’estudi del tema, la dona dormint Seguidament fem un estudi de la propietat i valor actual del quadre, de les persones que l’han posseït i del valor al llarg del temps i també descrivim un accident en el que es va malmetre la obra. Va ser especialment difícil reunir la informació dels propietaris i el valor que se li va donar a l’obra en cada venda, ja que aquestes informacions són subjectives en les fonts d’informació que hem consultat. La xifra de la reparació de l’obra després de l’incident oscil·la entre dos valors molt diferents en aquests articles i no en podem assegurar la correcta. Finalment vam confiar en un article de les galeries Christie’s pel que fa al valor del quadre en cada venda i els diferents propietaris.

A continuació de l’anàlisi del quadre fem un paral·lelisme amb altres obres de tota la història de l’art i amb les obres del mateix autor.En aquest punt vam tenir un problema, ja que vaig intentar contactar amb el museu arqueològic de Malta per rebre més informació sobre una peça anomenada Dona dormint datada entre el 3600 i 2500 aC però no em van contestar, així que vaig limitar-me a la informació d’Internet.

El següent apartat de l’obra està dedicat a la resolució de problemes per trobar explicació als diferents símbols que podem observar a l’obra. Ja havíem pogut observar alguns símbols en el procés de la rèplica de l’obra, com els dos rostres o els sis dits a la mà. No obstant, el procés d’anàlisi en vàrem trobar d’altres. No va ser fins poques setmanes abans de concloure el treball que encara trobàvem formes ocultes entre les línies de l’obra i noves interpretacions. Aquesta part és la més rica de tot el treball perquè és un nou punt de vista, ja que aquesta obra no havia estat mai estudiada d’aquesta manera com si que ho han estat altres obres de l’autor com el Gernika. Per l’anàlisi de l’obra vam seguir el mètode científic, el qual consta d’identificació del problema, hipòtesi, deducció i conclusió. Vam seguir aquest esquema en tots els casos.

Finalment, vam acabar d’organitzar el treball en nou capítols de part teòrica dividits segons la temàtica que tracten. A més, hem inclòs tres capítols de part pràctica sobre la rèplica de l’obra.En aquesta part descrivim els materials utilitzats i tot el procés seguir per realitzar la copia.

Els últims tres capítols consten de la conclusió en la que fem un sumari de tot el que hem aprés durant el treball, agraïments a totes les persones que han contribuït en la realització d’aquest treball i un recull de totes les fonts d’informació consultades en la bibliografia.

Al final annexem un arbre genealògic de Picasso per fer que entendre el seu entorn familiar sigui més fàcil. També annexem la rèplica de l’obra.

La rèplica de l’obra va ser realitzada paral·lelament a tot l’estudi bibliogràfic, de manera que en podíem extreure conclusions. L’obra original va ser creada aproximadament en una nit, per contra la còpia ha necessitat de diversos mesos per ser completada.

La gran quantitat de material necessària i el cost va ser un problema, però el vaig poder solucionar fent el llenç i la pasta per preparar-lo. En el moment de fer el bastiment del llenç vaig requerir l’ajuda del meu pare, que és fuster, per fer un encaix especial en aquest tipus d’estructures. El transport d’una obra de dimensions tan grans també és un inconvenient, ja que sempre em desplaço al centre amb autobús. Vaig haver de demanar permís al Consell Comarcal un més abans per poder portar el quadre el dia de la presentació.

 

Maria Miquel Sedó, 2n BAT